Oferta

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

WINDYKACJA

Usługi dodatkowe

Oferta Dedykowana

Zarządzanie nieruchomościami

W zarządzaniu nieruchomościami wykorzystujemy nasze doświadczenie, umiejętności oraz sprawdzone procedury, które gwarantują poprawę stanu technicznego obiektów oraz wysoką jakość usług  a przede wszystkim prowadzą do optymalizacji i obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania, które ułatwiają życie mieszkańcom. Dążymy do tego, aby nasi klienci większość spraw mogli załatwić szybko, sprawnie, bezpośrednio, bez zbędnych formalności, podczas spotkań z zarządcą, administratorem lub księgową.

Na Zarządzanie nieruchomością składają się następujące elementy:

 • ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIANI MIESZKANIOWYMI
 • OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA W TYM PLANOWAIE BUDŻETU
 • CIĄGŁY MONITORING TECHNICZNY
 • OBSŁUGA KONSERWACYJNO-TECHNICZNA – USŁUGI NA ZLECENIE
  • Utrzymanie Czystości i Pielęgnacja *
  • Konserwacja Elektryczna
  • Konserwacja Hydrauliczna
  • Konserwacja Dekarska
  • Konserwacja Instalacji Domofonowej
 • OBSŁUGA PRAWNA
W ramach ogólnego zarządzania nieruchomością prowadzimy ciągły monitoring czynników rynkowych wpływających na realizację najważniejszych celów takich jak:

 • Analiza warunków rynku – rekomendacja stawek czynszowych
 • Opracowanie dodatkowych możliwości pozyskania potencjalnych najemców, nabywców celem osiągnięcia dodatkowych przychodów z użytkowania
 • Określenie możliwego ryzyka do ubezpieczenia, rekomendacja ofert ubezpieczycieli
 • Ocena potrzeb modernizacyjnych i związanych z tym wymagań finansowych oraz przygotowanie planu pozyskania funduszy
 • Przygotowywanie planów znacznych odchyleń od budżetu z wyjątkiem sytuacji awaryjnych
 • Ustalanie reguł kontroli zarządczej i monitorowanie funkcjonowania nieruchomości, realizacja planu gospodarczego
 • Analiza i przygotowywanie wniosków w zakresie finansowania nieruchomości (w tym pomoc w uzyskaniu kredytów)
 • Przeprowadzanie regularnych kontroli zgodnie z ustalonymi regułami i procedurami

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI

Administrowanie nieruchomością polega na wykonywaniu rutynowych czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w gotowości eksploatacyjnej w należytym stanie, a w szczególności: 

 • Kierowanie, bezpośrednio lub przez innych, personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości, nadzorowanie pracowników lub bezpośrednich wykonawców, wykonujących rutynowe prace utrzymaniowe lub naprawcze.
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców.
 • Układanie i wdrażanie programu konserwacji zapobiegawczej dla nieruchomości.
 • Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie wymaganiami prawa budowlanego.
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym porządku, czystości pomieszczeń, urządzeń, budowli służących do wspólnego użytku właścicieli lokali.
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody i gazu, oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości, ochrona obiektów (inne zewnętrzne usługi zgodne z Państwa życzeniem).
 • W okresie gwarancyjnym zgłaszanie wszystkich usterek, powstałych w budynku, do firm odpowiedzialnych za ich usunięcie w ramach rękojmi i gwarancji oraz dopilnowania ich wykonania.
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości.
 • Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach.
 • Analizowanie, windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
 • Przygotowywanie materiałów do rozliczenia kosztów zużytych mediów (odczyty liczników odbywałyby się, co pół roku, dotyczy liczników pokazujących zużycia w mieszkaniach).
 • Zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z realizacją zadań zleconych przez Zarząd Wspólnoty, kontrola prawidłowości ich wykonywania oraz rozwiązywania umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 • Administrowanie procesem wydzierżawiania i odnowy dzierżawy, negocjowanie lub kontrola i zatwierdzanie warunków najmu.
 1. Obecność administratora, potrzebnej kadry księgowej i technicznej prowadzącego bieżące sprawy związane z prawidłowym utrzymaniem nieruchomości.
 2. Ubezpieczenie nieruchomości.

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

 • Ustalanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia księgowości i rozliczania kosztów, prowadzenie księgowości i dokonywanie operacji finansowych w zakresie ustalonym z właścicielem nieruchomości.
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych.
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach.
 • Na bieżąco dokonywanie analizy kosztów, a w przypadku znaczącego ich wzrostu, powiadomienie o tym fakcie Właścicieli Nieruchomości.
 •  Regulowanie opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości.
 • Windykacja należności od właścicieli w formie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością i na koszty eksploatacyjne oraz na fundusz remontowy.
 • Prowadzenie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.
 • Prowadzenie subkonta dla celów funduszu remontowego.
 • Rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń w formie wpłat uzupełniających zaliczki ustalone przez Zarząd.
 • Rozliczanie wpłat na fundusz remontowy (wydawanie zaświadczeń o wysokości wpłat w ciągu roku).
 • Po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości przedstawienie właścicielom na zebraniu rocznym sprawozdania finansowego.
 • Weryfikowanie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali w lokalach wyodrębnionych (nie udostępnienie w/w danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833).

WINDYKACJA

Ipsum łorka

Usługi dodatkowe

Utrzymanie czystości i pielęgnacja

Niezależnie od zarządzania nieruchomościami świadczymy także usługi w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni. Umowa o administrowanie może więc zostać rozszerzona również te usługi, oczywiście za dodatkowym wynagrodzeniem.

Utrzymanie czystości może się też odbywać na podstawie odrębnej umowy. Wszystkie usługi wykonywane są bezpośrednio pod nadzorem opiekuna nieruchomości.

Do utrzymania porządku wykorzystujemy profesjonalny sprzęt i ekologiczne środki czyszczące.
Pracownicy posiadają jednolite stroje z logo firmy.

 • Zamiatanie klatek schodowych
 • Zamiatanie altanek śmietnikowych oraz ustawiczna kontrola i sprzątanie terenu wokół pojemników na śmieci
 • Zamiatanie chodników i terenów utwardzonych
 • Mycie klatek schodowych, parapetów, drzwi, lamperii i podestów
 • Utrzymanie w czystości okien na klatkach schodowych oraz okienek piwnicznych
 • Wykonywania czynności związanych z dezynfekcją i deratyzacją pomieszczeń, urządzeń i terenów nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców
 • Czyszczenie i utrzymanie w należytym porządku wpustów kratek podwórzowych i ulicznych, deszczówek na rurach spustowych
 • W okresie letnim pielęgnacja terenów zielonych – nawadnianie w miarę potrzeb, koszenie trawy, usuwanie chwastów, usuwanie skoszonej trawy, grabienie i wywożenie liści
 • Systematyczne przycinanie żywopłotów
 • Systematyczne usuwanie samosiejek z terenów zielonych
 • Wymiana piachu w piaskownicach (raz w roku)
 • W okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z wykorzystaniem środków chemicznych z terenów utwardzonych
 • Uprzątanie śniegu i lodu z wykorzystaniem środków chemicznych, wokół studzienek ściekowych
 • Usuwanie śliskości z chodników przy pomocy środków chemicznych i piachu
 • Powiadamianie administratora o przypadkach nie wywiązywania się z obowiązków firm wywożących śmieci oraz zgłaszanie do administratora uszkodzeń pojemników
 • Niezwłoczne powiadamianie administratora o dostrzeżonych usterkach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkańców oraz podejmowania doraźnych środków przed ewentualnymi skutkami niebezpieczeństw dla życia i mienia mieszkańców
 • Dezynfekowanie pomieszczeń śmietnikowych
 • Usuwanie z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku plakatów i rysunków umieszczonych bez zgody administratora
 • Zabezpieczenie dojścia do hydrantów, hydroforni, maszyn, rozdzielni ciepła, włazów, udostępniając wejście do tych pomieszczeń tylko osobom upoważnionym przez administratora.

Do dodatkowych obowiązków Zleceniobiorcy należą:

 • Wywieszanie flag z okazji świąt i uroczystości państwowych
 • Terminowe dostarczanie korespondencji do lokali
 • Utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń przekazanych na cele socjalne oraz sprzętu i narzędzi
 • Bezzwłoczne zawiadamianie Administratora o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych, o powstałych uszkodzeniach w budynku i jego otoczeniu
 • Likwidacja awarii w sposób podstawowy (zabezpieczający) do czasu przybycia odpowiedniego konserwatora
 • Wykonywania drobnych napraw i prac konserwatorskich np.: wymiany żarówek, (zakupionych na koszt Wspólnoty), malowanie ławek, huśtawek itp.

Konserwacja elektryczna

 • Sprawdzanie i usuwanie awarii w instalacji elektrycznej
 • Okresowe przeglądy tablic elektrycznych zainstalowanych w budynku
 • Utrzymanie urządzeń elektrycznych w stałej gotowości do eksploatacji
 • Wymiana uszkodzonych gniazd, główek i wkładek bezpiecznikowych na tablicach głównej i piętrowych
 • Zapewnienie przewodności instalacji elektrycznej (czyszczenie styków dokręcanie przewodów, izolowanie przewodów)
 • Wymiana końcówek kablowych
 • Naprawa oraz wymiana uszkodzonych punktów świetlnych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających punkty świetlne do 2 m.b. przyłącza
 • Naprawa instalacji dzwonkowej (zasilanej z części wspólnej)
 • Wymiana uszkodzonego osprzętu (wyłączniki, przełączniki, transformatory dzwonkowe, numery policyjne, gniazda wtykowe, przyciski oświetleniowe), znajdujące się w części wspólnej budynku
 • Usuwanie instalacji wykonanej niezgodnie z przepisami energetycznymi (samowolnie przez lokatorów) w porozumieniu z administratorem
 • Zapewnienie skutecznego uziemienia lub zerowania w naprawionych odcinkach instalacji elektrycznej (potwierdzonych protokołem gdzie jest wymagane),
 • Uzupełnienie dekli w puszkach,
 • Zabezpieczenie drzwiczek energetycznych tablic przed samowolnym otwieraniem,
 • Oznakowanie tablic elektrycznych.

 

Podstawowe prace konserwacyjne oraz naprawy wykonywane są w dni robocze od 7³° do 15³°. W pozostałe dni oraz po godzinie 16°° przyjmowane są zgłoszenia awarii na telefon komórkowy. Zgłoszone awarie objęte są kwotą ryczałtową konserwacji. Czas usunięcia awarii do dwóch godzin od przyjętego zgłoszenia. Konserwator przyjmuje do realizacji zadanie wymienione wyżej i zobowiązuje się wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Koszty materiałów do wykonania robót konserwacyjnych pokrywać będzie Zamawiający.

Zakres prac konserwatorskich w zakresie prawidłowego funkcjonowania: ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacji, C.O. i gazu.

Do obowiązków Konserwatora w zakresie zimnej i ciepłej wody (z materiałem Zleceniobiorcy nieprzekraczającym kwoty 100,00 zł miesięcznie) należeć będzie:

 • Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach, pionach, w lokalach i węzłach cieplnych:
  • Uszczelnianie systemów dławicowych
  • Wymiana głowicy zaworu (w uzasadnionych przypadkach)
  • Wymiana lub uzupełnienie pokręteł
  • Wymiana uszczelek zaworów
 • Awaryjna wymiana odcinków rur o długości do 1 m.b. na pionach i poziomach
 • Doraźne zabezpieczenie miejsc awarii
 • Wymiana dwuzłączek instalacyjnych (w trybach awaryjnych)
 • Uszczelnianie armatury (baterie, dolnopłuki, zawory czerpalne i przelotowe w pomieszczeniach wspólnych tj. pralnie, suszarnie)
 • Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych, oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn

Do kosztów Zleceniodawcy wliczone są następujące czynności:

 1. Wymiana zaworów czerpalnych w pomieszczeniach gospodarczych Zleceniodawcy.
 2. Wymiana zaworów odcinających na kulowe.

Do obowiązków Zleceniobiorcy w zakresie konserwacji instalacji kanalizacyjnych (z materiałem Zleceniobiorcy) należeć będzie:

 • Naprawa szczeliwa w połączeniach kielichowych (z uwzględnieniem technologii)
 • Wymiana podejść odpływowych w pomieszczeniach wspólnych (materiały Wspólnoty)
 • Likwidacja przecieków występujących w rurociągach kanalizacyjny wraz z wymianą odcinków rur do 1 m.b. w jednym miejscu (do Ø 100)
 • Udrożnienie instalacji kanalizacyjnych na pionach, poziomach do 6 m
 • Udrażnianie kratek ściekowych w pomieszczeniach wspólnych
 • Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej deszczowej do 6 m
 • Oczyszczanie wpustów dachowych
 • Uzupełnienie pokryw rewizji kanalizacyjnych oraz kratek w kratkach ściekowych instalacji sanitarnych i deszczowych (materiały Wspólnoty)
 • Udrażnianie wywiewek kanalizacyjnych
 • Konserwacja zaworów burzowych
 • Wymiana rury deszczowej do wysokości 1-szej kondygnacji (materiał Wspólnoty
 • Wymiana rewizji (materiał Wspólnoty)

Do obowiązków Zleceniobiorcy w zakresie konserwacji instalacji C.O. (z materiałem własnym) należeć będzie:

 • Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach (z wymianą szczeliwa)
 • Wymiana śrubunków (do 4-rech sztuk na 1 miesiąc)
 • Usuwanie przecieków przy zaworach grzejnikowych
 • Awaryjna naprawa rurociągów, łącznie z wymianą rur o długości do 1mb w jednym miejscu (do Ø 50)
 • Usuwanie przecieków na złączkach grzejnikowych w części wspólnej nieruchomości
 • Uszczelnianie dławic zaworów przelotowych
 • Likwidacja przecieków odpowietrzników lokalnych (bez względu na ich rodzaj)
 • Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zapychania kryz
 • Uzupełnianie wody w instalacji
 • Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji
 • Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych, oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn
 • Konserwacja węzłów C.O. (z materiałem Zleceniodawcy)

Do obowiązków Zleceniobiorcy w zakresie konserwacji instalacji gazowej (z materiałem Zleceniobiorcy) należeć będzie:

 • Usuwanie nieszczelności zaworów przelotowych i odcinających na poziomach, pionach, węzłach cieplnych i innych pomieszczeniach administracyjnych
  • Usuwanie drobnych nieszczelności instalacji gazowych w pomieszczeniach Wspólnoty
  • W szczególnych przypadkach w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę dokonywanie pomiarów miernikiem stężeń gazu
  • Na bieżąco sprawdzanie szczelności instalacji gazowej i powiadamianie służb gazowni o występujących uszkodzeniach oraz dopilnowanie ich eliminacji
 • Konserwator zobowiązuje się do pełnienia dyżuru nocnego i świątecznego.
 • Konserwator ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń o awariach od każdej osoby zamieszkałej w zasobach Wspólnoty, zarówno w formie telefonicznej jak i osobiście.
 • Konserwator zobowiązuje się do przystąpienia usuwania zgłoszeń awarii w czasie nieprzekraczającym dwóch godzin. W niedziele i święta oraz w godzinach nocnych
 • Konserwator dokona zabezpieczenia przyczyn awarii.

Przegląd dachów będzie się odbywał dwa razy do roku tj. wiosną i jesienią. Na podstawie protokołu będą wykonywane czynności profilaktyczno-zapobiegawcze:

 • Likwidacja pęcherzy, wybrzuszeń i mechanicznych uszkodzeń na starym pokryciu dachowym.
 • Naklejanie nowej papy (ustawienie łat do 2 m2) w uszkodzonych miejscach
 • Wykonanie pokrycia nową papą termozgrzewalną w miejscach przeciekających na starym pokryciu dachowym (do 5 m2)
 • Wykonywania naprawy masą bitumiczną spękań, podklejenia zakładów papowych i uszczelnienie przy kominach, antenach i przewodach wentylacyjnych
 • Wykonanie konserwacji masą asfaltową – kauczukową na całości starego pokrycia dachowego
 • Wykonanie konserwacji obróbek blacharskich (dwukrotne malowanie)
 • Czyszczenie rynien
 • Wymiana uszkodzonych rynien i obróbek blacharskich w miejscach skorodowanych i dziurawych na nowe, w odcinkach trzymetrowych z „PCV”

 • Naprawa zewnętrznych urządzeń rozmówczych – bramofonów
 • Naprawa wewnętrznych urządzeń rozmówczych – unifonów
 • Naprawa zasilaczy i centralek
 • Naprawa lub wymiana elektrozamków
 • Lokalizacja i usuwanie zwarć lub przerw w przewodach
 • Regulacja samozamykaczy

Oferta dedykowana

Oferta dla Deweloperów

Stworzyliśmy specjalną ofertę dla developerów, którzy pod koniec inwestycji muszą zmierzyć się z koniecznością przekazania zarządzania nieruchomością. Nasza oferta współpracy z developerami zakłada współpracę jeszcze podczas etapu projektowego, celem uniknięcia błędów które mogą okazać się uciążliwe podczas późniejszej eksploatacji nieruchomości. Nasza oferta dla deweloperów została opracowana również aby już po zakończeniu inwestycji zbudować i utrzymywać właściwe relacje pomiędzy mieszkańcami a deweloperem, które będą procentować w przyszłości.

W ramach oferty dla deweloperów oferujemy:

 • ocena rozwiązań planowania i projektu nieruchomości pod katek przyszłego zarządzania nieruchomością
 • zarządzaniem nieruchomością – przejęcie zarządzania nieruchomością już po oddaniu jej do użytkowania
 • szukanie możliwości zarobkowych nieruchomości
 • przygotowanie zebrań, uchwał, zawiadomień

Oferta dla Właścicieli Kamienic

Dla właścicieli kamienic dopasowaliśmy tak ofertę aby odzwierciedlała ona specyficzne potrzeby w sprawnym zarządzaniu nieruchomością. Administracja prywatną kamienica zbliżona jest do świadczenia usług dla wspólnot  mieszkaniowych jednak ich specyfika wymaga wygenerowania dodatkowych usług oprócz klasycznego administrowania.  Dodatkowo nasza firma podejmuje się zadań nie określony w standardowej umowie jak mediacje z lokatorami, rozwiązania prawne i inne wynikające ze specyficznej sytuacji danej nieruchomości.

Oferta podstawowa na zarządzanie nieruchomością składa się z następujących elementów :

 • zawierania i rozwiązywania w imieniu Zleceniodawcy umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży – po uzyskaniu akceptacji właścicieli,
 • dysponowania wpływami czynszowymi, do opłacania kosztów eksploatacji nieruchomości ( opłaty podatkowe, ubezpieczenia, wynagrodzenia dozorcy, opłaty za naprawy i remonty)
 • zlecania i nadzór nad bieżącymi naprawami, usterkami przez profesjonalne i sprawdzone ekipy. W przypadku remontów – prace uzgadniane z właścicielami,
 • zawiadamiania właścicieli o lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach, zwolnionych w wyniku rozwiązania umowy z najemcą,
 • dozorowania zwolnionych lokali (przechowywania kluczy, udostępniania lokali do obejrzenia osobom zainteresowanym zawarciem umowy),
 • prowadzenia dla każdego lokalu mieszkalnego i użytkowego pełnej dokumentacji i korespondencji związanej z najmem,
 • egzekwowania terminowego regulowania opłat czynszowych od najemców,
 • zawierania w imieniu właścicieli umów na dostawę mediów – energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i ciekłych,
 • opłacania podatku od nieruchomości,
 • występowanie w imieniu i na rzecz właścicieli przed wszelkimi organami państwowymi i sądami oraz reprezentowanie ich interesów
 • informowania właścicieli na bieżąco o sprawach spornych oraz odpowiedzialności właścicieli,
 • prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz wymaganej przepisami Prawa budowlanego dokumentacji technicznej tego obiektu (przeglądy roczne i pięcioletnie techniczne – oceniające sprawność techniczną budynku)
 • księgowość :
 • rejestracja czynszów wpływających od najemców – możliwość comiesięcznego zestawienia imiennego wpływów oraz naliczeń dla poszczególnych najemców,
 • rozliczanie zgodnie z życzeniem właścicieli mediów na budynku – zgodnie z indywidualnymi licznikami, ryczałtowo itp.,
 • rejestracja kosztów ponoszonych na budynku (łącznie z amortyzacją), z rozdzieleniem na koszty uzyskania przychodów oraz koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w rachunku miesięcznym oraz narastająco,
 • comiesięczny wydruk (nie później niż do 15 – go następnego miesiąca) przychodów i kosztów dla budynku oraz salda środków dla budynku,
 • możliwość prowadzenia dla budynku odrębnego konta bankowego lub wyodrębnionego subkonta w ramach konta bankowego S.W.N.P. „KAMIENICA”
 • wystawiania w imieniu właścicieli faktur VAT dla lokali użytkowych.
 • kontrola pracy dozorcy.

Wszystkie powyższe czynności prowadzone są na postawie zawartej umowy i udzielonych szczegółowych pełnomocnictw

Wszystkie usługi świadczone kompleksowo lub częściowo. Szczegółowe warunki oferty i umowy na wykonywanie powierzonych zleceń i czynności  są ustalane  indywidualnie.

Utrzymywanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych

Świadczymy również niezależnie usługi z zakresu utrzymywania czystości i pielęgnacji terenów zielonych. W ramach usług oferujemy następujący zakres usług:

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych
 • zamiatanie chodników i dróg osiedlowych
 • mycie poręczy, balustrad, parapetów
 • mycie okien, drzwi
 • dbanie o czystość w piwnicach oraz garażach, altankach śmietnikowych
 • dezynfekcję, dezynsekcję, deratyzację wszelkich pomieszczeń
 • koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów
 • okresowe przycinanie drzew i krzewów
 • wykonanie nasadzeń krzewów czy rabat kwiatowych
 • odśnieżanie parkingów, podjazdów, dróg dojazdowych, chodników, dachów
 • usuwanie śniegu i lodu z użyciem środków chemicznych
 • wymiana piachu w piaskownicach
 • usuwanie plakatów i rysunków
 • monitoring usterek (raport z zauważonych usterkach)

Ofertę  – Zakres i harmonogram prac ustalamy szczegółowo w oparciu o potrzeby naszych klientów na indywidualne zapytanie

Oferta na Zarządzanie Lokalami Pod Wynajem

Oferujemy usługę kompleksowego zarządzania lokalami przeznaczonymi pod najmem. Ofertę tę  adresujemy do inwestorów, właścicieli mieszkań i domów, którzy wyjeżdżają zagranicę lub do innego miasta, albo z innych przyczyn nie mają możliwości profesjonalnie zająć się sprawami swojej nieruchomości.

Świadczone usługi polegają na  wypełniania całość obowiązków związanych z obsługą najmu mieszkań, domów czy lokali usługowych. Zajmujemy się wszystkimi sprawami administracyjnymi, prawnymi, organizacyjnymi wskazanej nieruchomości.

W ramach usługi wchodzą czynności takie jak:

 • opracowanie szczegółowych wytycznych dot. Wynajmu
 • dobór najemców
 • reprezentacja właściciela przed najemcą w tym: przygotowanie i podpisanie umowy najmu, organizacja i usuwanie usterek itp.
 • reprezentacja właściciela przed wspólnotą mieszkaniową/ spółdzielnią
 • reprezentacja we wszystkich innych czynnościach prawnych związanych z lokalem (np. dostawcy mediów, ubezpieczyciele itp.)
 • zabezpieczenie umowy najmu kaucją
 • nadzór nad użytkowanie wynajętego lokalu
 • monitorowanie wpłat czynszu i windykacja
 • inne czynności wg. wymagań klienta ustalane sa indywidualnie.